Legal & Credits

Tu nájdete právne informácie a kreditov pre ďalšie podrobnosti.
  1. Osobné dáta

3.1. K návšteve webových stránok užívateľ nemusí zdielať  žiadne osobné údaje. Spoločnosť však môže zhromažďovať osobné údaje Užívateľa (ďalej len "Osobné údaje"), najmä prostredníctvom oddielu "KONTAKT", účasti na súťažiach a založení účtu. Prostredníctvom prihlásenia  užívateľa k platforme sa zhromažďujú prihlasovacie údaje, údaje o využití a údaje o polohe pre analýzu a optimalizáciu výkonu  platformy. Pri poskytovaní svojich osobných údajov sa Užívateľ zaväzuje poskytovať iba presné informácie, ktoré nie sú škodlivé pre  záujmy a práva tretích strán. Platformy s e-shopom zhromažďujú finančné údaje pre prevádzanie platieb produktov a služieb poskytovaných platformou.

3.2. Spoločnosť, jej dcérske spoločnosti a miestni zástupcovia sú spoločnými správcami údajov a príjemcami osobných údajov užívateľov. Spoločnosť sa zaväzuje chrániť súkromie osobných údajov. Spoločnosť však nemá kontrolu nad rizikami spojenými s fungovaním internetu a upozorňuje na existenciu potenciálnych rizík, pokiaľ ide o dôvernosť dát, ktoré precházajú cez túto sieť.

3.3. Podľa francúzskeho zákona o ochrane osobných údajov zo dňa 6. januára 1978 a nariadenia o všeobecnej ochrane údajov zo dňa 27. apríla 2016 bol proces prehlásený v NCIL (National council for interactive learning)  a užívateľ má právo prístupu v zrozumiteľnej podobe, opravu a vymazanie jeho osobných údajov a právo legitímnych námietok k spracovávaniu dát. Užívateľ má tiež právo prenášať svoje osobné údaje v strojovej čitateľnej podobe. Užívateľ môže uplatniť svoje práva zaslaním e-mailu na nasledujúcu e-mailovou adresu: info@onduline.sk po preukázaní totožnosti užívateľa. Spoločnosť Onduline sa zaväzuje spracovať žiadosť a odpovedať na ňu do 30 dní, ale môže ju predĺžiť až na 60 dní vzhľadom k množstvu aplikácií a ich zložitosti. Spoločnosť Onduline si vyhradzuje právo odmietnuť žiadosti o právo na prístup, pokiaľ sú zjavne neprimerané. Užívateľ je v súlade s jeho právom na informácie informovaný o tom, že jeho osobné údaje sú zhromažďované spoločnosťou Onduline a pokiaľ neboli zhromaždené spoločnosťou Onduline. Užívateľ je tiež informovaný v prípade porušenia jeho osobných údajov.

3.4. Novinky: Užívateľ sa môže slobodne odhlásiť od "Noviniek" a "ponúk Onduline". Užívateľ si môže zvoliť odhlásenie v odkaze v dolnej časti „Noviniek“, z jeho členskej oblasti alebo na vyžiadanie na e-mailové adrese:   info@onduline.sk

3.5. Maloletý: Onduline se nezameriava  na maloletých, webová stránka zostáva prístupná, pretože neobsahuje obsah pre dospelých.
Formuláre a dotazníky spoločnosti Onduline nie sú  zamerané na zhromažďovaní údajov o maloletých osobách. Pokiaľ sa zhromaždia údaje o maloletej osobe, môže právny zástupca maloletého Onduline kontaktovať na adrese: info@onduline.sk kvôli oprave alebo odstránení osobných údajov (v súlade s článkom 3.3).

3.6. Subdodávateľ: spoločnosť Onduline využíva tretie strany k zaisteniu poskytovania svojich služieb (napríklad údržba, audity, platby, detekcie neoprávneného obchodovania, marketing a vývoj). Tretie strany preto môžu mať prístup k informáciám užívateľov v rozsahu potrebnom pre plnenie úloh v mene Užívateľa a podliehajú rovnakým povinnostiam spoločnosti Onduline. Tretia strana rešpektuje Vaše súkromie a nezverejní Vaše osobné údaje.
 

3.7. Spoločnosť Onduline môže v zvláštnych prípadoch spracovávať osobné údaje mimo Európsku úniu s náležitým ohľadom na európske právne procesy. Užívateľ môže na vlastnú žiadosť spracovávať svoje osobné údaje mimo Európsku úniu pre konkrétne služby.

3.8. V súvislosti s prevádzkou webových stránok môže spoločnosť tiež ukladať technický súbor cookie do užívateľského zariadenia pri používaní webových stránok. Cookie neumožňuje identifikáciu užívateľa, ale umožňuje zaznamenávať informácie o tom, ako sa užívateľské zariadenie pohybuje prostredníctvom webových stránok (oficiálny jazyk a zem užívateľa, navštívené stránky, čas a dátum atď.). Poskytnuté informácie môžu byť použité behom nasledujúcej návštevy užívateľa na webových stránkach, aby web fungoval správne alebo pre účely analýzy.

3.9. Užívateľ je informovaný o tom, že môže tiež zabrániť uloženiu súborov cookie na svojom zariadení zmenou nastavení svojho webového prehliadača. Podrobné informácie o možnostiach a spôsoboch spracovania súborov cookie nájdete v internetových prehliadačoch. Užívateľ tiež môže vyhľadať stránku CNIL (Francúzsky ú

 

 

Všeobecné podmineky

 

Prístup k www.onduline.sk a jeho použitie sa riadi týmito Podmienkami. Onduline Group (ďalej len "Onduline") si vyhradzuje právo na ich revidovať pravidelne.
Celý obsah (obrázky, text, ochranné známky, logá, dizajny, názvy výrobkov) www.onduline.sk je chránený autorskými právami a / alebo iných práv duševného vlastníctva a nemôže byť reprodukovaný, distribuovaný, prenášaný, stiahnutý, úpravený, upravovaný, opätovne znovu zaoberať ani využívať akýmkoľvek spôsobom a na akomkoľvek médiu, elektronickej alebo akokoľvek inak, bez výslovného písomného súhlasu spoločnosti Onduline.

 

Onduline sa snaží zahrnúť presné a aktuálne informácie o www.onduline.sk ale neposkytuje žiadnu záruku a neposkytuje žiadne informácie o jeho presnosti. Onduline a tretie strany došlo pri vytváraní, výroby alebo dodávok www.onduline.sk nenesú zodpovednosť za akékoľvek škody vôbec, priame či nepriame, následné alebo inak, vyplývajúce z vášho prístupu k www. onduline.sk, užívanie, neschopnosť používať alebo akékoľvek chyby alebo opomenutia v obsahu.

Onduline nemá žiaden záväzok, a nedáva žiadnu záruku, pretože webovým stránkam tretích strán, ktoré môžu pristupovať prostredníctvom www.onduline.sk, alebo prostredníctvom ktoré súvisia s www.onduline. sk. Vskutku, Onduline pokúsi nevkladajte odkazy iba s webovými stránkami, ktoré zdieľajú naše vysoké štandardy. Avšak, Onduline nemá žiadnu kontrolu nad väzbami vytvorených tretími stranami na miestach Onduline. Pri prístupe k iné webové stránky, ktoré www.onduline.sk byť vedomí, že je nezávislý na Onduline. Okrem toho Onduline nemožno monitorovať alebo kontrolovať obsah všetkých webových stránok. Preto Onduline nie je zodpovedná za obsah stránok, ktoré nie sú súčasťou stránok Onduline. Najmä nemôžeme riadiť postupmi stránok tretích strán, pokiaľ ide o zhromažďovanie, spracovávanie osobných údajov a rešpektovanie súkromia, aj keď tieto stránky majú súvislosť s www.onduline.sk. Je vašou povinnosťou byť si vedomý záväzkov Onduline na rešpektovanie súkromného života, ale aj povinnosti akomkoľvek mieste spojené s www.onduline.sk a zabezpečiť používanie iba stránky, ktoré sa zhodujú obsah a využitie pravidla.

Prístupom na stránky Onduline, súhlasíte s tým, že nebudete posielať alebo prenášať text alebo obrázky v rozpore s právom, kriminálne alebo civilné pochybenia, alebo by mohli urážať citlivosť, vrátane nenávistné, pornografické či povzbudiť správanie rovnakom poradí. Onduline si vyhradzuje právo podniknúť žiadne kroky, alebo dať podnet na vykonanie krokov, ktoré považuje za potrebné v prípade, že je Onduline webová stránka slúži na distribúciu predmety tohto druhu.

Budeme Vás informovať, že všetky ochranné známky, logá, vzory, názvy produktov, tiež objavujú v veľkými písmenami alebo symboly ochrannej známky, sú majetkom spoločnosti Onduline, jej dcérske firmy a pobočky alebo jeho partnerov. Sťahovanie, reprodukcia, reprezentácia, prenos, distribúciu, re-adresovanie, opätovné použitie, distribúciu, zverejňovanie, modifikácia a ďalšie použitie týchto prvkov, pokiaľ nie sú povolené touto informácie uvedené na tejto stránke je výslovne zakázané a môže predstavovať najmä porušenie práv duševného vlastníctva alebo nekalej súťaže. Onduline chrání svoje práva duševného vlastníctva v plnom rozsahu možností ponúkaných zákonom

 

 

Editor - HOST

vydavateľ webu: 
Onduline S.A. Société anonyme à directoire et conseil de surveillance
Capital de 11.323.485,05 €
R.C.S. Nanterre 552 088 361

centrála:
35 rue Baudin,
92300 Levallois-Perret

 

telefón : 33(0)1 55 63 80 10

fax : 33(0)1 41 34 30 54

info@onduline.com

DPH : FR86552088361

Publikácie Réžia: Jean-Noël Fourel

 

Website Host:  
Arumtec

45 rue de Babylone – 75007 Paris – France

+33 (1) 42 79 19 50
 

Credits 

Design, Graphic design, development by Vanksen

 

 

Images

FotoliaGettyimagesShutterstock, Onduline